Załącznik do Uchwały Nr XI/120/15

 Rady Miasta Kołobrzeg

 z dnia 8 września 2015 r.

 

Statut

Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. 1. Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu, zwany dalej „Zespołem”, działa
w oparciu o:

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

4) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

6) akty wykonawcze do w/w ustaw;

7) regulamin organizacyjny;

8) postanowienia niniejszego statutu.

2. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Kołobrzeg utworzoną do realizacji zadań

z zakresu obsługi finansowo – administracyjnej przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, zwanych dalej „przedszkolami”.

3. Zespół obsługuje nie wchodzące w skład jego struktury organizacyjnej przedszkola, które działają w formie jednostek budżetowych na podstawie odrębnych statutów nadanych przez Radę Miasta Kołobrzeg.

4. Zespół działa jako jednostka budżetowa Gminy Miasto Kołobrzeg.

§ 2. 1. Obszarem działania Zespołu jest Gmina Miasto Kołobrzeg.

2. Siedziba Zespołu mieści się w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej 38.

§ 3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Rozdział 2.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Zespołu jest obsługa finansowa, kadrowa i administracyjna przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na mocy porozumień zawartych z ich dyrektorami.

2. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1) obsługa finansowo – księgowa każdego przedszkola i Zespołu;

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych każdego przedszkola i Zespołu;

3) prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników przedszkoli, zgodnie z decyzjami dyrektorów, a także pracowników Zespołu;

4) planowanie i sprawozdawczość z podziałem na poszczególne przedszkola i Zespół;

5) prowadzenie spraw socjalnych i obsługa księgowa ZFŚŚ przedszkoli i Zespołu;

6) naliczanie, rozliczanie i windykacja opłat za usługi świadczone przez przedszkola;

7) prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przedmiotem działalności Zespołu.

Rozdział 3.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5. 1. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny Zespołu zatwierdza Prezydent Miasta Kołobrzeg na wniosek Dyrektora Zespołu.

§ 6. 1. Zespołem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który jest powoływany
i odwoływany przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Zespołu jest Prezydent Miasta Kołobrzeg.

3. Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

4. Dyrektor Zespołu odpowiada w szczególności za prawidłową organizację pracy
i funkcjonowanie Zespołu.

§. 7. 1. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8. 1. Zespół jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawę gospodarki finansowej w roku budżetowym stanowi plan finansowy.

3. Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.

4. Majątek Zespołu jest mieniem Gminy Miasto Kołobrzeg i może być wykorzystywany jedynie
do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. 1. Zespół używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: ZESPÓŁ OBSŁUGI PRZEDSZKOLI MIEJSKICH ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg

2. Zespół używa symbolu korespondencyjnego „ ZOPM”.

§ 10. Zmiana postanowień Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania