UCHWAŁA NR XI/120/15

RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 8 września 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/505/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich, załącznik do uchwały „Statut Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady                 

                                                                                           Wioletta Dymecka