Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Kołobrzeg nie posiadająca osobowości prawnej

Zespół funkcjonuje na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

2.    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594
z póź. zm.)

3.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885
z póź. zm.)